REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZAKUPY NA ZDROWIE

§1
Informacje ogólne
 
1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Zakupy na Zdrowie prowadzonym pod adresem www.zakupynazdrowie.pl.
2. Sprzedającym/Usługodawcą jest Anna Klimczak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakupy na Zdrowie Anna Klimczak,
ul. Czarnieckiego 8, 95-015 Głowno, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 733-106-90-06,
REGON: 362918542.
3. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać korespondencyjnie na wskazany powyżej adres prowadzenia działalności gospodarczej Sprzedającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@zakupynazdrowie.pl lub pod numerem telefonu +48 728-666-763.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część wszelkich umów zawieranych z Klientami sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.zakupynazdrowie.pl.

§2
Definicje

1. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego Zakupy na Zdrowie. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie www.zakupynazdrowie.pl dla każdego użytkownika serwisu.
2. Klient / Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w wypadku nie ukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia w sklepie internetowym
Zakupy na Zdrowie (w tym również konsument).
3. Konsument – osoba fizyczna, o której mowa w art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, dokonująca na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Zamówienia niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Sprzedający – podmiot, o którym mowa w §1 ust. 2, świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego
Zakupy na Zdrowie.
5. Produkt / Przedmiot transakcji / Towar – Produkty prezentowane i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego Zakupy na Zdrowie, których dotyczy Umowa Sprzedaży.
6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, w tym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
7. Sklep internetowy Zakupy na Zdrowie (Sklep, Sklep Zakupy na Zdrowie) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zakupynazdrowie.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie i kupić Produkt.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określającego jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§3
Zasady ogólne

1. Równoznacznie ze złożeniem Zamówienia w Sklepie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje postanowienia
w nim zawarte.
2. Sklep internetowy Zakupy na Zdrowie prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
3. Wszystkie Produkty prezentowane w sklepie internetowym Zakupy na Zdrowie są oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych
i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy ze Sprzedającym w celu realizacji umowy, Klient powinien mieć do dyspozycji komputer lub inne urządzenie multimedialne obsługujące funkcje przeglądarek internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera lub podobnych, wraz z podłączeniem do sieci Internet oraz aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail).
5. Prezentacji produktów oferowanych przez sklep internetowy Zakupy na Zdrowie nie należy traktować jako oferta w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a jako zaproszenie do składania ofert.
6. Klient zobligowany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§4
Składanie zamówień

1. Zamówienia w sklepie internetowym Zakupy na Zdrowie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i podanie danych kontaktowych w postaci imienia

i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub siedziby, adresu dostawy zamówienia jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, telefonu kontaktowego.
3. W wypadku, gdy dane kontaktowe Kupującego nie będą kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, zaś podane przez niego dane będą niepełne, błędne lub budzące wątpliwości, przyjmujący zamówienie może odmówić jego realizacji
4. Klient składa zamówienie za pośrednictwem strony internetowej www.zakupynazdrowie.pl poprzez dokonanie wyboru Produktów składających się na koszyk zamówienia, zalogowanie na posiadane w serwisie konto użytkownika lub wypełnienie formularza zamówienia, wskazanie szczegółów dostawy i wysłanie zamówienia do Sprzedającego. Przyjęcie zamówienia może nastąpić także poprzez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. O poprawnym złożeniu zamówienia Kupujący zostanie powiadomiony wiadomością e-mail. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą przesłania do Kupującego zwrotnego potwierdzenia o przyjęciu Zamówienia do realizacji, zawartego w powyższym powiadomieniu.
6. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia liczony jest od momentu wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia.
7. Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego Zakupy na Zdrowie są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
8. Sklep internetowy Zakupy na Zdrowie zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Zmiany cen nie dotyczą Towarów już Zamówionych w Sklepie.
9. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany cen realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.
10. System może zapamiętać dane Klienta, w celu ułatwienia składnia kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący podaje login i hasło, wymagane do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

§5
Koszty i termin wysyłki


1. Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub zamówieniu złożonym poprzez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli Klient nieprawidłowo wypełni formularz zamówienia Sklep niezwłocznie poinformuje go o nieprawidłowościach uniemożliwiających dokonanie wysyłki lub o jej ewentualnym opóźnieniu.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wybór firmy kurierskiej leży po stronie Sprzedającego i ma na celu jak najszybszą wysyłkę Zamówienia.
3. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy oraz wyraźnie wskazanymi w momencie składania zamówienia. Wysokość opłaty uzależniona jest od sposobu dostarczenia przesyłki oraz jej wagi. Klient w każdej chwili może zapoznać się z cennikiem dostawy dostępnym na stronie internetowej Sklepu.
4. Na całkowity czas oczekiwania na Zamówienie składa się: przyjęcie Zamówienia, przygotowanie Towaru do wysyłki oraz czas dostawy (transportu).
5. Czas dostarczenia przesyłki jest zgodny z terminem podanym przy każdym Produkcie na stronach Sklepu. Termin ten jest terminem szacunkowym i dotyczy zamówień z opcją przesyłki "za pobraniem" lub przy wyborze płatności "PayU". Przy wyborze opcji płatności "przelew"
lub "przelewem online" do czasu podanego na stronach Sklepu należy doliczyć czas księgowania wpływu na rachunku bankowym Sklepu
(ok. 2 dni roboczych).
6. W przypadku przedłużającego się terminu realizacji Zamówienia, Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Klienta o nowym terminie dostawy.
7. Klient ma prawo do niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia. W takim przypadku żadna ze Stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji Zamówienia.

§6
Płatności


1. Płatność za Zamówiony Towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze Towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PayU) lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego. Wybór sposobu płatności dokonywany jest z chwilą składania zamówienia.
2. Do każdego Zamówienia załączony jest paragon. Klient podczas procesu składania zamówienia może wyrazić chęć otrzymania rachunku zawierającego jego dane identyfikacyjne wraz z numerem NIP, który może zostać załączony do przesyłki lub przesłany drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentu rozliczeniowego. Sprzedający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT i nie wystawia faktur VAT.
3. Opcja płatności przy odbiorze Towaru ("za pobraniem") dostępna jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników przy realizacji trzeciego
i kolejnego Zamówienia.

§7
Odbiór Towaru


1. Dostawy realizowane są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu.
3. W wypadku uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu należy nie przyjmować paczki, sporządzić protokół szkody w obecności kuriera
oraz jak najszybciej skontaktować się ze Sklepem Zakupy na Zdrowie w celu wyjaśnienia sprawy.
4. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego podczas odbioru przesyłki może mieć negatywny wpływ na rozpatrzenie roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu.

§8
Odstąpienie od umowy


1. Przedstawione w niniejszym paragrafie prawo odstąpienia od umowy dotyczy jedynie sprzedaży osobom fizycznym, dokonującym zakupu
w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową (sprzedaży na rzecz konsumentów).
2. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów o których mowa
w ust. 7. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres siedziby Sprzedającego, przed jego upływem.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku odstąpienia od umowy w sposób wskazany w ust. 2, umowa uważana jest za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę (Zamówienie), oferta przestaje wiązać, zaś Sprzedający odstąpi od realizacji Zamówienia.
4. W razie odstąpienia od umowy Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta
o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył Klient, chyba że Strony uzgodnią inny sposób zwrotu.
5. Zakupione Produkty należy odesłać na adres Sprzedającego. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep Zakupy na Zdrowie sam zaproponuje odbiór zwracanego Towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedającego. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć numer rachunku bankowego na jaki Sprzedający powinien zwrócić zapłatę, chyba że zwrot płatności ma być dokonany w sposób, jaki użył Klient do spełnienia swojego świadczenia.
6. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, ma prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Zakupy na Zdrowie, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu od umowy, której przedmiotem sprzedaży jest:
a. rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;
b. rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Klientowi
d. rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami;

§9
Procedura reklamacji


1. Sklep Zakupy na Zdrowie ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad.
2. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje na opakowaniu. Klient może przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
3. Reklamacje należy składać na adres działalności gospodarczej Sprzedającego, wskazany w § 1 ust. 2.
4. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego Towar wraz z jego dowodem zakupu, pismo określające rodzaj niezgodności
oraz oczekiwania względem sposobu realizacji reklamacji.
5. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Usługodawca wymieni Towar na nowy pełnowartościowy.
6. Jeżeli wymiana na Produkt pełnowartościowy nie będzie możliwa Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość ceny zakupionego Produktu, lub jeśli Kupujący wyrazi zgodę, zaoferuje inne dostępne w Sklepie Produkty.
7. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę,
albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
8. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się stopień i rodzaj niezgodności oraz wartość towaru zgodnego z umową.
9. Klient traci uprawnienia w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem miesiąca od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
10. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§10
Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego Zakupy na Zdrowie w związku z zawartymi umowami jest Sprzedający, o którym mowa w §1 ust. 2.
2. Przez złożenie Zamówienia, Klient wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego
Zakupy na Zdrowie w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia.
3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta oraz PayU S.A. w celu realizacji płatności., na co Klient wyraża zgodę poprzez wybór tej formy płatności.
4. Dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingowych przez sklep internetowy Zakupy na Zdrowie wyłącznie po uzyskaniu zgody Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
5. Klienci mają prawo wglądu w treść swoich danych osobowych, ich poprawy oraz żądania ich usunięcia. Dane są przekazywane dobrowolnie.
6. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub usuwania poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji, w tym także poprzez wysłanie stosownej widomości na adres kontakt@zakupynazdrowie.pl.
7. Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
8. Klienci posiadający konto w sklepie internetowym Zakupy na Zdrowie mają możliwość samodzielnego korygowania treści wprowadzonych danych poprzez edycję profilu w trakcie składania Zamówienia, do momentu jego finalizacji. Zmiany danych można dokonać również poprzez przesłanie wiadomości mail do Usługodawcy na adres kontakt@zakupynazdrowie.pl lub poprzez indywidualną modyfikację w ramach udostępnionych opcji.
9. Sklep internetowy Zakupy na Zdrowie nie będzie udostępniać ani przetwarzać danych osobowych Kupujących oraz informacji o dokonanych zakupach jakimkolwiek osobom trzecim, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4.

§11
Zmiana Regulaminu


1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail
oraz zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.zakupynazdrowie.pl
2. Jeżeli od czasu ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient ma możliwość akceptacji lub odmowy zmienionych warunków Regulaminu. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§12
Postanowienia końcowe


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i jego postanowienia stosuje się do wszystkich Zamówień złożonych po tym dniu.
2. Sklep internetowy Zakupy na Zdrowie zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego.
3. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub stanie się nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
6. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów.